ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ຂຽນເປັນໂຕອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກຄມ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂຶ້ນກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະເພາະ ແມ່ນມອບໃຫ້ຂະແໜງສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

2018 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ