Latest:

ໜ້າທີ່

 1. ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ (ລວມທັງ ສົນທະສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ) ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ໂດຍຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ເພື່ອດໍາເນີນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ;
 2. ສົມທົບ ກົມນິຕິກໍາ ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ,​ ຍຸດທະສາດ,​ ນິຕິກໍາ,​ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄູ່ມື ອັນຈໍາເປັນ ສໍາລັບ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ແກ້ໄຂ ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ,​ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ແລະ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ;
 4. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ສານເຄມີເປັນພິດ, ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດ, ການຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂຶ້ນແຜນກໍານົດກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານສະເພາະຂອງຂະແໜງການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ລວມທັງການກວດກາແຫຼ່ງກໍາເນີດມົນນລະພິດ, ການຟື້ນຟູ ຫຼື ແກ້ໄຂເຫດການທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຈາກມົນລະພິດ ໃນເຂດທີ່ເກີດ ຫຼື ປົນເປື້ອນມົນລະພິດ ແລະ ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນກໍລນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ;
 7. ສົມທົບກັບກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ ສະເໜີ ຖອນໃບອະນຸຍາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ປັບໄໝ ຫຼື ຍຸດຕິໂຄງການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ທີ່ສ້າງມົນລະພິດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍອີງໃສ່ລາຍງານຜົນການກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ການສະເໜີ ຂອງພະແນກສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຜົນການກວດກາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ;
 8. ປະສານຮ່ວມມື ທາງດ້ານວິຊາການ ໃນໜ່ວຍງານພາກລັດ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ. ສົ່ງເສີມການສຶກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະນໍາ ກ່ຽວກັຍການຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ;
 9. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຕ່າງໆ ລວມທັງ ແຜນການ,​ໂຄງການຂອງຂະແໜງສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜົນການແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດຂອງໂຄງການລົງທຶນ;
 10. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຕິດຕາມກວດກາສະເພາະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໃນກໍລະນີມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ;
 11. ເກັບກໍາ, ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງກໍາເນີດມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ຜົນການແກ້ໄຂບັນຫາ ເຫດການສຸກເສີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະສະເພາະກິດ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ຍ້ອງຍໍ ຕໍ່ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການ ທີ່ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຕົນໄດ້ດີ, ແຈ້ງເຕືອນ, ປັບໄໝ, ຖອນໃບຢັ້ງຢືນສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສະເໜີປິດກິດຈະການຖາວອນ ຕໍ່ໂຄງການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດພັນທະ ຫຼື ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ;
 13. ສົມທົບກັບກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ປະສານງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ;
 14. ຮັບຮອງບັນຊີສານເຄມີທີ່ເປັນພິດ ຕາມສົນທິສັນຍາ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຜິດຊອບ;
 15. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບລັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ, ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ;
 16. ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ, ຄຸ້ມຄອງ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບໍາລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,​ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດ;
 17. ຄຸ້ມຄອງ,​ບໍລິຫານ ການເງິນ, ຊັບສິນ, ເອກະສານຂອງກົມ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 18. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ໜ້າທີ່