Latest:

ຊົມເຊີຍ ເນື່ອງໃນວັນ ວັນໂອໂຊນໂລກ ຫຼື ວັນໂອໂຊນສາກົນ ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 “ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ: ປົກປ້ອງມະນຸດ, ອາຫານພວກເຮົາ ແລະ ວັກຊີນ”

Read more

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 06-10 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ(ກຄມ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ  ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ,  ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ  ໂດຍ

Read more

ກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົດລອງການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຖານຂໍ້ມູນ ຕິິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ) ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຜົນການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ.

Read more

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການທົດລອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານນາຊອນ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021, ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ). ໄດ້ສໍາເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການທົດລອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ

Read more

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳ ດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ

ໃນວັນ 17 ສິງຫາ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ກຊສ). ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ

Read more

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະ ການຊີ້ນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POPs)

ໃນຕອນບາຍ ຂອງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະ ການຊີ້ນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POPs) ເປັນຕົ້ນ (PCBs) ໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ. ໂດຍຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ Technical Guideline on Air Pollution Control ສະບັບ ປີ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ດາວໂຫຼດເອກະສານ

Read more

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບໍາບັດ, ການກຳຈັດ ສານເຄມີ ພີຊີບີ ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ.

Agreement On Management and Monitoring of PCB Decontamination and Disposal for Electrical Transformers. ດາວໂຫຼດເອກະສານ ສະບັບເຕັມ: ດາວໂຫຼດ

Read more

ພີທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ສຳລັບການປະຕິບັດ ຕາມພັນທະອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ແລະ ກິກາລີສະບັບດັດແກ້

ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021

Read more